Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

 

Rekisterinpitäjä: Kriittisen eläintutkimuksen verkosto (”Yhdistys”)

Osoite: Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu

Puhelin: 050 336 9236

Sähköposti: tarja.s.koskela@uef.fi

Yhteyshenkilö: Tarja Koskela

 

 1. Rekisteröidyt

 

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten henkilötietoja (”Rekisteröity”).

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

 

Rekisterin käyttötarkoituksena ovat:

 • Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä (”Järjestelmä”);
 • yhdistyksen kokouksista ja muista jäsentapaamisista tiedottaminen;
 • jäsenmaksujen laskuttaminen;
 • tapahtumakutsut ja
 • yhteiskunnalliseen vaikuttamistoimintaan liittyvä yhteydenpito.

 

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

 

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

 

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen varsinaisten jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat rekisteröidyn:

 • etu- ja sukunimi;
 • osoite;
 • sähköpostiosoite;
 • taustaorganisaatio
 • tutkimusaiheen liittyminen yhdistyksen toimintaan ja
 • laskutustiedot sekä maksetut/maksamattomat jäsenmaksut.

 

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen kannatusjäsenten osalta seuraavia rekisteröidyn tietoja:

 • etu- ja sukunimi tai Oikeushenkilön nimi ja sen yhteyshenkilön etu- ja sukunimi;
 • osoite;
 • sähköpostiosoite ja
 • laskutustiedot sekä maksetut/maksamattomat jäsenmaksut.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.

 

 1. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

 

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

 

 

 

 1. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille.

 

 1. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 1. Henkilötietojen säilytysaika

 

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen. Eronneen tai erotetun jäsenen tiedot poistetaan rekisteristä, kun eroaminen/erottaminen on hyväksytty Yhdistyksen hallituksen kokouksessa.

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista ja
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

 1. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

 

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

 1. Yhteydenotot

 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Tarja Koskelalle osoitteeseen tarja.s.koskela@uef.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

 

Kriittisen eläintutkimuksen verkosto ry

Tarja Koskela

Yliopistokatu 2

80100 Joensuu

 

 

 1. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 23.2.2020.