Säännöt

Kriittisen eläintutkimuksen verkosto ry – säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kriittisen eläintutkimuksen verkosto (ruots. Kritiska
Djurforskningsnätverket i Finland, engl. Network for Critical Animal Studies in Finland) ja sen
kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kriittistä eläintutkimusta ja toimia alan tutkimusta ja opintoja harjoittavien ja niistä kiinnostuneiden valtakunnallisena yhteistyöelimenä. Kriittinen eläintutkimus on monitieteinen tutkimusalue, jossa tarkastellaan lajien välisiä suhteita ihmiskeskeisiä näkökulmia purkaen. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää tutkimus- ja koulutusinstituutioita ja laajemmin yhteiskuntaa muiden lajien näkökulmia paremmin huomioivaan suuntaan. Analysoimalla lajisyrjintää ja muunlajisia eläimiä alistavia rakenteita ja ajatusmalleja tutkimusalueella tuotetaan myös konkreettisia ratkaisuehdotuksia eläinten oikeuksien edistämiseksi. Yhdistyksen tarkoituksena on myös kehittää alan koulutusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää seminaareja ja muita vastaavia yleisötilaisuuksia, tieteellisiä tapahtumia sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, ylläpitää yhteyksiä vastaaviin kansainvälisiin järjestöihin ja harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys edistää alan tutkimusta ja opetusta erilaisten hankkeiden ja projektien avulla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, apurahoja ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää liiketoimintaa, kuten kustannustoimintaa ja asiantuntijakonsultaatioita.

3. Jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityishenkilö, jonka tutkimusalueeseen sisältyy kriittinen eläintutkimus. Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityishenkilö tai juridinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäsenillä ei ole läsnäolo-, puhe- eikä äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena edellisenä vuotena tai muuten jättänyt täyttämättä ne  velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksut

Yhdistyksen vuosikokous päättää jäseniltä perittävistä vuotuisista jäsenmaksuista.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään neljä mutta enintään kahdeksan muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa niin, että puheenjohtajaa lukuun ottamatta vuosittain varsinaisista jäsenistä aina puolet on erovuorossa. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita myös uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus voi kokoontua myös puhelimitse, videoneuvottelulaitteiden avulla tai muita tietoverkkojen välineitä käyttäen ja käsitellä asioita sekä tehdä niistä päätöksiä. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja tai muu hallituksen nimeämä henkilö, aina kaksi henkilöä yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun sähköisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille joko sähköpostitse, yhdistyksen käyttämillä sähköisillä alustoilla olevilla kokouskutsuilla tai muilla sähköisillä, verifioitavissa olevilla välineillä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja hänelle
varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolmea viikkoa ennen vahvistettua
vuosikokouspäivää.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.